”Värdefulla” bostadsgårdar i Husby!

2019-02-05

Novamark har projekterat två bjälklagsgårdar i Kv. Bergen, Husby; en ny och utveckling av en befintlig. Genom arbete med GYF-faktor (grönytefaktor), där beställarkravet var 60%, har ekosystemtjänster och funktionella kvaliteter säkrats, såsom Sociala värden, Biologisk mångfald, Klimatanpassning och Ljudkvalitet.

Gårdarna har bland annat försetts med flerskiktad grönska, diversifierat fältskikt, träd av olika storlek, fjärilsrabatter, insektshotell, gröna tak och skuggande pergola. Därtill vattenelement i form av fuktstråk, fågelbad och fontän med stadigvarande vattenspegel.

Dagvattenhanteringen fick en viktig roll i projektet – en utmaning som lämpar sig väl för Novamark med särskild kompetens just på detta området med VA- och LA-avdelningar i tätt samarbete. Vi hoppas nu att både människor, fåglar, insekter ska njuta av dessa värdeladdade och ”värdefulla” gårdar!

 

 

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se