Gatumiljö


Stora Sköndal

Projekt Landskap

 

Uppdraget har omfattat att gestalta och projektera landskapsåtgärder i samband med gatuprojektering av kommunala gator i ett småhusområde i Stora Sköndal. Området präglas av närheten till naturområden och gränsar till …

Visa projektet »


Hedvigslund

Projekt VA

 

Hedvigslund är ett stort exploateringsområde i Älta med flera sammanhållna etapper där vi varit delaktiga i samtliga. I projektet har Novamarks alla discipliner – Väg, VA och Landskap – deltagit. …

Visa projektet »


Prästgårdsängen

Projekt Väg

Novamark åtar sig alla typer av markbesiktningsuppdrag och har idag två erfarna besiktningsmän som utför ett hundratal besiktningar per år. I uppdraget Prästgårdsängen, som består av 34 småhus med äganderättsform …

Visa projektet »


Väsjön

Projekt Väg

I området kring sjön Väsjön planerar Sollentuna kommun 2800 nya bostäder och service med blandad bebyggelse. Novamark AB fick i uppdrag att utföra projektering till ett komplett förfrågningsunderlag för en …

Visa projektet »


Vikingterminalen

Projekt Väg

 

Vikingterminalen är ett stort, urbant hamnområde beläget mitt på Södermalm i Stockholm var Novamark har fått i uppdrag att göra en logistikförbättring av hela området. Vi har arbetat med översyn …

Visa projektet »


Tyresö strandängar

Projekt Väg

 

Tyresö Strandängar är ett uppdrag i vilket Novamarks alla discipliner, VÄG, VA och Landskap är medverkande. Området är beläget vid Erstaviken och är en blandning av flerfamiljshus med små innergårdar, …

Visa projektet »


Svinninge partnering

Projekt Väg

 

I samband med en omfattande VA-utbyggnad i Österåkers kommun byggs även kommunala gång- och cykelvägar och kommunala vägar i området rustas upp. Utbyggnaden av vatten, avlopp och vägar genomförs i …

Visa projektet »


Port 73

Projekt Väg

 

Port 73 är ett shoppingcenter i Haninge som är utvald till finalist i Sveriges bästa köpcentrum 2013! Novamark har projekterat tillbyggnaden av Port 73. Uppdraget bestod i att dimensionera och …

Visa projektet »


Norra länken

Projekt Väg

Norra länken sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till Roslagsvägen vid Frescati. Det är norra Europas största vägtunnelprojekt och är ett nytt trafiksystem som binder samman bl. a …

Visa projektet »


Brevterminalen

Projekt Väg

Novamark har projekterat och dimensionerat gata, mark och VA inför nybyggnaden av en brevterminal i Rosersberg. Arbetet omfattade höjdsättning och dimensionering av infartsvägar, parkeringar, brandgator, servicevägar, lastplan samt angöringsplats till …

Visa projektet »


Färsna Dagvattenpark

Projekt VA

Uppdraget innebar projektering och dimensionering av befintliga ängar och diken för ombildning till en dagvattenpark där dikena dämts upp till dammar. I anslutning till dammarna har bryggor, gång- och cykelvägar, …

Visa projektet »


Kv Dorabella

Projekt Landskap

 

Uppdraget Kv. Dorabella omfattade landskapsprojektering och VA-projektering av tre flerbostadshus med två gemensamma gårdar i Annedal. Projektet innehöll även en lokalgata av betongmarksten med parkeringsplatser och vändplan. Uppdragets utmaning var …

Visa projektet »


Hedvigslund

Projekt Landskap

 

Hedvigslund är ett stort exploateringsområde i Älta med flera sammanhållna etapper där vi varit delaktiga i samtliga. I projektet har Novamarks alla discipliner – Väg, VA och Landskap – deltagit. …

Visa projektet »


  
  

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se