Vingåker har äntligen fått sin efterlängtade stadspark! Novamark har i samarbete med Lumen arkitekter och i dialog med kommunen projekterat fram det som idag kallas Tennisparken. Parken har fått sitt namn efter den tennisbana som låg här förut. Viktigt för kommunen var att tillgodose lek av varierande slag och i förslaget finns något för alla åldrar.

Vid projektering hanterade vi särskilda utmaningar kring tillgänglighet och dagvatten. Marken är sättningskänslig och tål inte stora fyllnader. Därtill ligger den gamla sjöbottnen lågt i topografin och mottar vatten från ett större tillrinningsområde. Med parkens nya gestaltning ökar mängden hårdgjord yta och därmed mängden dagvatten. Utmaningen löste vi med öppen dagvattenhantering; en damm med växter för fluktuerande vattennivåer dit barnen också kan pumpa vatten i sin lek. Skålade sänkor i gräset leder vatten dit. Vatten från intilliggande parkeringsytor renas i ett makadamdike innan det tar sig vidare. Sedan vi lämnade våra handlingar har kommunen gjort vissa ändringar i växtvalet. Parken verkar uppskattad – det syntes om inte annat på själva invigningsdagen då hela Vingåker tycktes samlad!

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se