35plattor

I området kring sjön Väsjön planerar Sollentuna kommun 2800 nya bostäder och service med blandad bebyggelse. Novamark AB fick i uppdrag att utföra projektering till ett komplett förfrågningsunderlag för en sträcka på totalt ca 5,5 km med vägar, gångbanor och VA-ledningar. Vi har även utfört projektering av vägar till detaljplanen för området Väsjön Norra och haft ett uppdrag beträffande huvudgatan Frestavägen som från att vara en väg med landsvägskaraktär till att bli en stadsgata med trädallé och gatuparkering. Novamark har haft omfattande uppdrag för hela Väsjön när det gäller dagvattenhantering och föroreningar,från utredningar till omhändertagandet av dagvatten.