Novamark - Port 73 A

 

Port 73 är ett shoppingcenter i Haninge som är utvald till finalist i Sveriges bästa köpcentrum 2013! Novamark har projekterat tillbyggnaden av Port 73. Uppdraget bestod i att dimensionera och projektera infartsvägarna till köpcentret, trafiklösningar till och från köpcentrets parkeringar, lokalgator, cirkulationsplats, anslutning till befintlig genomfartsled samt busshållplats i anslutning till köpcentrets entré. Skyltning, vägutrustning och markgestaltning i form av slänter, glaciser och gräsytor i anslutning till vägarna. VA innefattade anslutning av spillvatten till köpcentret samt utvändiga lösningar för dag-, spillvatten och fettavskiljare.