Novamark har projekterat och dimensionerat gata, mark och VA inför nybyggnaden av en brevterminal i Rosersberg. Arbetet omfattade höjdsättning och dimensionering av infartsvägar, parkeringar, brandgator, servicevägar, lastplan samt angöringsplats till entré. Skyltning och utrustning samt dimensionering av växtbäddar, trädgropar samt förslag på träd och buskplanteringar. VA omfattade anslutning av spill-, och vatten till brevterminalen samt utvändiga lösningar för dag- och spillvatten, pumpbrunnar och oljeavskiljare. Allt dagvatten fördröjs på tomtmark genom perkolations- och fördröjningsmagasin.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se