Högbytorp B

 

Novamark har genomfört en dagvattenutredning samt dagvattenprojektering i samband med sluttäckning av en avfalls- och kretsloppsanläggning i Högbytorp,en modern kretsloppsindustri. Projektets syfte har varit att möjliggöra en hållbar dagvattensituation i ett känsligt område med utgångspunkt i att lokalt ta hand om dagvatten (LOD) för att minska föroreningarna och risken för översvämningar vid kraftigare regn. Arbetet har även inneburit åtgärdsförslag för rening av regnvatten, så att yt- och grundvatten skyddas från föroreningar.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se