Högbytorp B

 

Novamark har genomfört en dagvattenutredning samt dagvattenprojektering i samband med sluttäckning av en avfalls- och kretsloppsanläggning i Högbytorp,en modern kretsloppsindustri. Projektets syfte har varit att möjliggöra en hållbar dagvattensituation i ett känsligt område med utgångspunkt i att lokalt ta hand om dagvatten (LOD) för att minska föroreningarna och risken för översvämningar vid kraftigare regn. Arbetet har även inneburit åtgärdsförslag för rening av regnvatten, så att yt- och grundvatten skyddas från föroreningar.