Novamark_Hedvigslund A

 

Hedvigslund är ett stort exploateringsområde i Älta med flera sammanhållna etapper där vi varit delaktiga i samtliga. I projektet har Novamarks alla discipliner – Väg, VA och Landskap – deltagit. Uppdraget för VA innebar projektering av VA-ledningar i bostadsområdet som är ca 60 ha och består av radhus, småhus, flerfamiljshus och en skola. Projekteringen omfattade kommunala ledningar i gator, på kvartersmark samt ett avancerat dagvattensystem som avslutas i ett dammsystem för rening och fördröjning av dagvattnet.