Novamark_Hedvigslund A

 

Hedvigslund är ett stort exploateringsområde i Älta med flera sammanhållna etapper där vi varit delaktiga i samtliga. I projektet har Novamarks alla discipliner – Väg, VA och Landskap – deltagit. Uppdraget för VA innebar projektering av VA-ledningar i bostadsområdet som är ca 60 ha och består av radhus, småhus, flerfamiljshus och en skola. Projekteringen omfattade kommunala ledningar i gator, på kvartersmark samt ett avancerat dagvattensystem som avslutas i ett dammsystem för rening och fördröjning av dagvattnet.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se