Novamark_Farstadal A


Novamark har projekterat kommunala VA-ledningar i gator på kvartersmark i ett bostadsområde med flerfamiljshus. Området består, förutom av bostadsrätter som JM byggt, också av ett antal hyresfastigheter som förvaltas av Värmdöbostäder. Projekteringen har omfattats av LOD-lösningar för att upprätthålla en grundvattennivå och samtidigt minska dagvattenflödet till det kommunala ledningssystemet. Innan utbyggnaden av bostäder var detta område sankmark som översvämmades varje år, de flesta byggnaderna är därför pålade med flexibla ledningsanslutningar.