Färsna D


Uppdraget innebar projektering och dimensionering av befintliga ängar och diken för ombildning till en dagvattenpark där dikena dämts upp till dammar. I anslutning till dammarna har bryggor, gång- och cykelvägar, träd och buskplanteringar, grillplats, gräsytor samt en lekplats av flätad pil anlagts. VA innefattade anslutning och nivåreglering av dammarna, anslutning och rening av dagvatten från industriområde till dammarna samt en gräsyta med oljefälla för översilning av dagvatten från industriområde.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se