Novamark_Stora Sköndal_D

 

Uppdraget har omfattat att gestalta och projektera landskapsåtgärder i samband med gatuprojektering av kommunala gator i ett småhusområde i Stora Sköndal. Området präglas av närheten till naturområden och gränsar till ett naturreservat i öster.

Gatorna är i huvudsak planerade som smala gator som kantas av småhus med utfarter från p-plats/carport. En av gatorna kantas av en gångbana med en trädrad medan andra gator enbart kantas av gångbanor. Underlag för placering av gatubelysning har lämnats till sidokonsult. Samordning har också skett med VA-projektör m fl.

Utmed Fanny Brates Väg finns en gångbana med beläggning av betongplattor samt en trädrad av blommande pelarbärapel. Träden står i en yta av med perenner med underliggande skelettjord för att gynna trädens utveckling. Gatan har också en liten platsbildning i kurvan som också blir en länk ut till naturområdet. Här finns en liten sittplats med parksoffor inramad av buskar och ett vårdträd i form av en Rysslönn.

I uppdraget har det även ingått att projektera gångvägar genom naturområden som skall bevaras. Stor hänsyn tas bevarandet av ett befintligt värdefullt träd, en mycket gammal ek. Ett annat uppdrag har också varit att projektera 4 st gröna kvartersgårdar som ligger centralt inne i varje småhuskvarter, samt trädgårdarna för ca 1/3 av områdets småhus.

Eliza har förutom landskapsplanering också medverkat till färdigprojektering av gatorna i slutfasen.

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se