Novamark -  Kv Filen A


Kv. Filen omfattade en omgestaltning och upprustning av utemiljön vid ett vård- och omsorgsboende. Grunden till arbetet har legat i det gestaltningsprogram som Novamark tagit fram angående hur man utformar en god utemiljö för äldre och funktionshindrade, dels ur ett miljöpsykologiskt perspektiv dels ur tillgänglighetsynpunkt. Den generösa gården med utblick över Tantolunden och Årstaviken har öppnats upp och kompletterats med sittplatser i sol och skugga. Anläggningen av en promenadslinga resulterade i att tillgängligheten förbättrades. Gårdsmiljön har fått en sammanhållen genuin trädgårdskaraktär med växtmaterial som varierar över årstiderna. Ett genomsiktligt staket mot Tantolunden ger inramning och trygghet. Huvudentrén har fått en öppnare utformning och förbättrad tillgänglighet.