Novamark_Dorabella_annedal_A

 

Uppdraget Kv. Dorabella omfattade landskapsprojektering och VA-projektering av tre flerbostadshus med två gemensamma gårdar i Annedal. Projektet innehöll även en lokalgata av betongmarksten med parkeringsplatser och vändplan. Uppdragets utmaning var markens bristande bärighet varvid gårdarna utfördes med justerbara spänger och ytor av trätrall 50 cm över omgivande mark. Gestaltningen omfattade förutom ett spångsystem större planteringsytor med framförallt perenner samt enstaka solitärbuskar och mindre träd. Gestaltningsiden bakom växtförslaget var att illustrera en bäck av våtmarksväxter som slingrade sig ner mot den angränsande Bälstaån.