Fokus på dagvattenhantering i Kärrtorp centrum

2017-05-08

 

Kv. Grönskär idag, hus som rivs.

Kv. Grönskär idag, hus som rivs.

Novamark har lämnat in förfrågningsunderlag för SB:s bostadsprojekt Kärrtorp Centrum. Husen kommer att uppföras i ett område vid Kärrtorp centrum och tunnelbanestation. Bostäderna i kvarteret Grönskär har inbyggda balkonger medan kvarteret Söderarm har öppna balkonger. Två byggnader uppförs i ett kvarter Söderarm och en byggnad i ett kvarter Grönskär. På kvarter Söderarm byggs två hus i tegel på en befintlig parkeringsyta som ligger med utsikt och på kvarter Grönskär rivs ett befintligt hus och en ny byggnad uppförs på samma plats.

Kvarteren är relativt små och ger inte upphov till några stora flöden dagvatten. Med tilltänkt exploatering kommer utflödena dessutom att minska, då den sammantagna hårdgjorda ytan minskar. Eftersom det idag ställs det högre krav på LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, innebär arbetet ändå att dagvatten ska fördröjas. Ett liggande förslag är att avvattna området med hjälp av dammar, en så kallad öppen dagvattenlösning. Därtill utreder och projekterar VA-avdelningen dagvattenmagasin samt spill- och dagvattenledningar.

 

Novamark är en

del av PE

Vi förnyar oss lite

Nu är vi nämligen en del av PE, vilket innebär att du får tillgång till ännu mer kompetens inom samhällsbyggnad och industri. Välkommen till pe.se om du vill veta mer.

Nu får du tillgång till ännu bredare kompetens. Läs mer på pe.se