Blackens plaskdamm

2014-08-13

 

Novamark_plaskdamm_Blackeberg

Plaskdammen i Blackeberg parklek är nu i drift!